อาคารบริการ
/
Service Building
             

 

อาคารบริการหรืออาคารช่าง

           เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาดและช่าง เพื่อใช้พักผ่อนและจัดเตรียมงาน ส่วนพื้นที่บนหลังคาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ภายในโครงการ หรือที่เรียกว่า “Solar Roof” โดยภายใน OBA มีการติดตั้งแผง Solar Cell จำนวน 651 แผง ซึ่งคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 276,000 kWh ประหยัดทั้งค่าไฟฟ้าและเป็นตัวอย่างในการนำพลังงานสะอาดมาใช้ภายในองค์กร  และหากมีการใช้ Solar Roof อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน

           นอกจากนี้ OBA ยังมีห้องที่ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาใช้เอง โดยมีถังจัดเก็บน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน และห้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) ที่อาศัยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการช่วยย่อยสลาย ดูดซับหรือเปลี่ยนรูปของมวลสารที่อยู่ในน้ำเสียให้มีค่าความสกปรกน้อยลง  โดยรับน้ำเสียจากอาคารต่างๆ นำมาผ่านการบำบัด แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ไม่มีการทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ  และเพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ OBA ยังมีห้อง Generator และห้องควบคุมที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา จึงเชื่อมั่นได้ถึงความต่อเนื่องของการใช้งานระบบต่างๆ ภายในอาคารนี้