ศูนย์ฝึกอบรมกลางแจ้ง
/
Outdoor Training Center
             

 

ศูนย์ฝึกอบรมกลางแจ้ง

         หลังจากที่ผู้อบรมได้ศึกษาภาคทฤษฎีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานีบริการน้ำมันในห้องอบรมแล้ว เช่น การเติมน้ำมัน การลงน้ำมันจากรถขนส่งสู่ถังภายในสถานีบริการ  การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในสถานีบริการ  และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับวิธีการปฏิบัติงานจริง OBA จึงมีพื้นที่รองรับการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น