ห้องสมุด
/
Library
 

  

ห้องสมุด

              ภายในห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ไว้บริการผู้เข้ารับการอบรมและเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง OBA จึงได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ภายในห้องสมุดและสำหรับหนังสือที่ไม่ใช้แล้วบางส่วน จะถูกนำไปแบ่งบันให้โรงเรียนหรือสถานที่ใกล้เคียงได้อ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนตามนโยบาย CSR ขององค์กรต่อไป