ห้องนิทรรศการ
/
Exhibition Room
 

 

ห้องนิทรรศการ

ภายในห้องนิทรรศการเป็นพื้นที่จัดแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลของ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน หรือ Oil Business Academy (OBA) โดยสังเขป ในรูปแบบของ Exhibition

2. Model พื้นที่ OBA จำลองที่ทันสมัย

3. VDO ที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. จำนวน 4 ชุด ได้แก่ Corporate , Product , Marketing และ CSR  

4. วิวัฒนาการของธุรกิจน้ำมัน

นอกจากนี้พื้นที่ภายในห้องนิทรรศการยังสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดเลี้ยงได้ด้วย เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน