What's E-learning? (อีเลิร์นนิ่ง คืออะไร?)
หลายท่านคงสงสัยว่าอีเลิร์นนิ่ง คืออะไร? มีความสำคัญ และดีอย่างไร?...VDO นี้จะตอบท่านทุกข้อสงสัยที่ท่านอยากรู้