วิธีการชำระเงิน
/
How to pay
เงื่อนไขการชำระเงิน
/
Term of payment
1. ผู้สมัครอบรม ต้องชำระเงินค่าอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อสำรองที่นั่งให้กับผู้เข้าอบรม สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินครบถ้วนก่อนภายในกำหนด
2. ทำการโอนเงินเข้าบัญชี ตามเอกสารแจ้งการชำระเงินจากระบบ
3. เมื่อดำเนินการโอนเงินแล้วต้องส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินของธนาคาร (ใบ Pay-in) และ สำเนาหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย(กรณีนิติบุคคล) มายัง oroba@pttor.com
4. ในวันจัดอบรมผู้สมัครจะต้องนำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่พิมพ์จากระบบพร้อมลงนามประทับตราบริษัท ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ(กรณีนิติบุคคล)
5. ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หลังสิ้นสุดการอบรม
6. กรณียกเลิกหลักสูตรโดยผู้สมัครอบรม ต้องยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการอบรม ทั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรุ่น/หลักสูตรการอบรมให้ทดแทนการคืนเงิน
7. กรณียกเลิกหลักสูตรโดย PTTOR สถาบันฯจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงรุ่น/หลักสูตรทดแทนการคืนเงิน หากไม่สามารถจัดหลักสูตรใดได้เลย สถาบันฯจะดำเนินการคืนค่าอบรมตามกระบวนการของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)