OR โดย สายธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน จัดงานสื่อความนโยบายเเละทิศทางการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ประจำปี 2563 ให้กับผู้แทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือ