bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. เข้าร่วมการซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานของประเทศประจำปี 2555

       

      จากการที่ปัจจุบัน ประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบกว่าร้อยละ 80 ของการจัดหา ทั้งยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 70 ทางกระทรวงพลังงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับทั้งระบบก๊าซธรรมชาติ ระบบน้ำมัน และระบบไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร และบุคลากรจาก ปตท. จึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานของประเทศ ประจำปี 2555 แก้ปัญหาตามโจทย์ของกระทรวงพลังงาน ทั้งการปิดช่องแคบเฮอร์มุซในตะวันออกกลาง ก๊าซธรรมชาติจากพม่าชะงัก และอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซรั่ว ส่งผลต่อระบบการผลิตไฟฟ้า พร้อมซักซ้อมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ในวันที่ 4 เมษายน 2555 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 15 ขึ้น โดยมีหน่วยงานในสังกัด ของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้าเอกชนและตัวแทนสื่อมวลชน

 

    

 

 

        การซ้อมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกำหนดช่วงเวลาของเหตุการณ์ช่วงเดือน เม.ย. 55 ในระหว่างช่วงสงกรานต์ซึ่งภาคประชาชนมีความต้องการการใช้ LPG และน้ำมันเพื่อการเดินทางค่อนข้างสูง ประกอบกับเป็นช่วงที่ระบบการจัดส่งก๊าซธรรมชาติทางฝั่งพม่าหยุดซ่อมบำรุง ไม่สามารถส่งก๊าซทางฝั่งตะวันตกเข้ามาให้กับ ปตท. ได้


        เหตุการณ์สมมติที่ใช้ประกอบการซ้อมจะการเชื่อมโยงกัน 2 เหตุการณ์ ได้แก่เหตุการณ์ประเทศอิหร่านทนความกดดันจากประเทศต่าง ๆ ไม่ได้ และทำการปิดช่องแคบโฮมูซอันเป็นผลให้การขนส่งปิโตรเลียมจากตะวันออกกลางมายังประเทศไทยประสบปัญหา ประกอบกับการเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกตกจากทางด่วนสร้างความเสียหายกับสถานีส่งก๊าซหน่วยที่ 9 ของ ปตท.
ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (สนพ.) สำนักงานปฏิรูป (สปร.) ปตท. ตัวแทนผู้รับสัมปทานก๊าซ ผู้ขนส่งน้ำมัน กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าย่อย (IPP) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตลอดจนสื่อมวลชนทำให้การซ้อมเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
       

     ผลจากการซ้อมครั้งนี้ทำให้ทุกภาคส่วนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในยามวิกฤตอย่างชัดเจน ซึ่งเสมือนเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีหลักประกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเป็นอย่างดี

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online cytotec abortion
link redirect generic viagra arizona
affairs with married men click here why does husbands cheat
online click here redirect
read website how to cheat with a married woman
the abortion pill what to expect chemical abortion cytotec abortion pills
cheap abortion clinics information on abortion pill abortion pill bleeding
coupons for rite aid free prescription cards discount rite aid coupon deals