bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผน Incident Management Plan ในลักษณะ Table Top

 

      เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุฉุกเฉินใน ปตท. สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ร่วมกับฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม และส่วนบริหาร และฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริหารสำนักงาน ร่วมกัจัดให้มีการซ้อมแผน Incident Management Plan (IMP) หรือแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ปตท. สนญ. ในรูปแบบ Table Top ในวันที่ 28 กันยายน 255

 

     

 

     ในการซ้อมแผนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยมีการเตรียมความพร้อม และตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละด้านทั้งในส่วนของการบริหารจัดการสื่อ การปฐมพยาบาล และการดูแลสวัสดิภาพของผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงกรณีของการเกิดภัยพิบัติขึ้นกับห้อง Data Center ซึ่งบริษัท PTT ICT Solutions ก็เข้าร่วมการซ้อมด้วยเช่นกัน

   

      นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของหน่วยงานภายใน ปตท. ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมรองรับต่อภัยพิบัติทุกรูปแบบของ ปตท. ให้สมกับพันธกิจในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของประเทศอย่างแท้จริง

 

 

cheap abortion clinics click abortion pill bleeding
women wanting to cheat i love my wife but i want to cheat wife cheated now what
cheat women open signs of unfaithful husband