bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผน Work Area Plan ในแบบ Walkthrough Exercise

 

     ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ปตท. สนญ. ได้จัดให้มีการซ้อมแผนบริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Work Area Plan: WAP) กรณีอาคาร ปตท. สนญ. เข้าใช้งานไม่ได้ในลักษณะของ Walkthrough Exercise โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนของหน่วยงานจากสถานที่ปฏิบัติงานสำรองแต่ละแห่ง อันประกอบไปด้วย สถาบันวิจัยวังน้อย (WN) ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี (OC) และอาคารสำนักงานพระโขนง (PK) เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และหารือถึงประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติที่ได้มีการระบุไว้ในแผน ควบคู่ไปกับการตรวจทานบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละท่านในภาวะวิกฤต และเมื่อมีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 

     

     ในการซ้อมแผนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร และหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองในแต่ละแห่ง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งจากกรณีมหาวิกฤตอุทกภัยปี 54 และกรณีของการจัดการภัยพิบัติด้านอื่น ๆ อีกด้วย

   

    นอกจากนี้ในการซ้อมแผนดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากคุณคมกฤต มิสเกตุ ในการเข้าร่วมการซ้อม ให้ความเห็น และการตรวจประเมินภายในของแผน Work Area Plan อีกด้วย

 

link online generic viagra arizona
online unfaithful wife redirect
open online pregnancy termination
hiv to aids symptoms jasonfollas.com living with hiv/aids