bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

การตรวจประเมินภายในแผนจัดการอุบัติการ (IMP) ปตท. สนญ.

 

หนึ่งในกระบวนการสำคัญของระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจก็คือกระบวนการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ซึ่งในปี 2555 นี้ ปตท. สนญ. จัดให้มีการตรวจประเมินภายใน ในส่วนของแผนจัดการอุบัติการ (Incident Managment Plan) ในวันที่ 25 ต.ค. 2555

 

   

ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเด็จ พงษ์พิทักษ์วิเศษ, ผจ.ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริหารสำนักงาน เป็นผู้บริหารเข้าร่วมให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม ร่วมกับบุคลากรหลักในแต่ละทีมที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการอาคาร การรักษาความปลอดภัย นโยบายและการจัดหาในภาวะวิกฤต ตลอดจนการจัดเตรียมยานพาหนะ และการรับส่งเอกสารเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจอีกด้วย

 

   

 

นับเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ ปตท. สนญ. ใช้ในการสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้น ปตท. สนญ. ก็พร้อมรับมืออยู่เสมอ

 

 

i need to buy the abortion pill website buy abortion pill online
wives who cheat reasons why women cheat online