bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

 

       สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศ ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การดำเนินการให้เทียบเท่าสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้นำมาตรฐานระบบการจัดการดังกล่าวไปใช้พัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคุณรัชนี ใจปัญญา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป