bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. สำนักงานใหญ่ซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ประจำปี 2558

    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 คณะทำงานปรับปรุง และซ้อมแผน BCM ขอบข่าย ปตท. สนญ. ได้จัดซ้อมแผนป้องกัน/ระงับเหตุฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ประจำปี 2558 ในรูปแบบTable-Top

           โดยมี คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ (รบญ.) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (EMC) เป็นประธานการซ้อมแผนร่วมกับผู้บริหารตามโครงสร้างศูนย์ฯ

 

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการติดต่อประสานงานและการจัดการเหตุฉุกเฉินให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมให้มั่นใจได้ว่า ปตท. จะสามารถรักษาการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแม้ในสภาวะวิกฤติ

walgreens print coupon internet drug coupons free pharmacy card
cvs sales flyer cvs print coupon cvs photo discount code