bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Business Continuity Management" ประจำไตรมาส 2 ปี 2556

 

 

       เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ปตท. ได้รับเกียรติจาก อ.ชูชัย มงคลกิติกุล วิทยากรจากสถาบัน Business Continuity Management Institute (BCMI) มาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้ความรู้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของ ปตท. และบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยธุรกิจน้ำมัน หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และบริษัทในกลุ่ม อาทิเช่น บริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล (PTTGC) บริษัทพีทีทีเมนเทแนนท์ (PTTME) บริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน (IRPC) บริษัทพีทีทีอาซาฮีเคมีคอล (PTTAC) และบริษัทท่อส่งปิโตรเลียม (Thappline)
     

     

 

       การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ และการนำระบบ BCMS ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมาตรฐาน BCM กลุ่ม ปตท. ไปปฏิบัติ และพัฒนาให้เกิดขึ้นในสายงาน และการ Synergy กันระหว่างบริษัทในกลุ่มตามสายโซ่ทางธุรกิจของ ปตท. โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของกรอบในการทำงาน ขอบเขต และคำจำกัดความ ขั้นตอนมาตรฐานสากลที่ใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การระบุและพิจารณากลยุทธ์ในการกอบกู้ตลอดจนการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนในการรับมือ การกอบกู้ และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ของหน่วยงาน
     

   

 

       นอกจากการับฟังการบรรยายแล้ว วิทยากรยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายฟังก์ชันงานได้สอบถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ และการประเมินความเสี่ยงอีกด้วย เพื่อบ่มเพาะความรู้และทักษะเบื้องต้นทางด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้กับบุคลากรของกลุ่ม ปตท. อย่างต่อเนื่อง

   

 

 

ordering abortion pills to be shipped to house link cytotec abortion
link online generic viagra arizona
link men and women My husband cheated on me
i dreamed my wife cheated on me why do wife cheat on husband
go pills information how do abortions work
why husband cheat on their wife site married men who cheat with men
herpes std pictures std free testing std pictures and symptoms
twinkie joke classic adult jokes jokes stories humor funny adult anal sex stories maami sex stories
coupons for rite aid click rite aid coupon deals