bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. สนญ. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรหลัก

 

 

         เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับบุคคากรหลักที่ปฏิบัติงานในอาคาร ปตท. สนญ. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) จัดให้มีการฝึกอบรม และสื่อความแนวทางปฏิบัติฯ ให้กับบุคลากรหลัก ณ ห้องประชุมใหญ่ช้น วันที่ 16 สิงหาคม 2556

 

  

 

 

           ในการสื่อความ และฝึกอบรมในครั้งนี้มีบุุลากรหลักให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คนโดยมาจากหลากหลายหน่วยงาน และหลายหน่วงธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากดร. โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

 

  

          นอกจากนี้ บอญ. ยังได้ชี้แจงถึงรูปแบบ และกำหนดการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 6 แผน โดยมีการสื่อความ และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านในการให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนดังกล่าวด้วย

  

 

         นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในด้านศักยภาพของบุคลากรเพื่อคงไว้ซืึ่งการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

why do married men cheat why women cheat with married men website
husbands that cheat why married men cheat open
coupons for rite aid click rite aid coupon deals