bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน BCM กับ ปตท.

 

 

 

          สืบเนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของส่วนราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ของหน่วยงาน และการนำไปปฏิบัติสำหรับเตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤตต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบไปด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจำนวนประมาณ 40  ท่าน ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 

 

 

             กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดิมชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" จัดตั้งขึ้น โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2496 โดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ" เป็นผู้วางนโยบายและพิจารณาโครงการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพลังงาน และมีหน่วยราชการขึ้นหน่วยหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม มีชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา โดยมีพันธกิจคือการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 

 

 

 

             ในการเสวนาครั้งนี้ คุณรัชนี ใจปัญญา และคุณธนภัทร ลิ้มเจริญพร ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับเข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางที่ ปตท. สนญ. ใช้ในการพัฒนาระบบ BCM ตามแนวทางของมาตรฐาน มอก. 22301 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวนมาก

 

  

 

            นับเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการคงไว้ซึ่งคุณภาพของการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์วิกฤตอยู่เสมอ

 

 

link website generic viagra arizona
wives who cheat online affair online
why do women cheat on their husbands
read go how to cheat with a married woman
open online pregnancy termination
hiv to aids symptoms side effects of aids living with hiv/aids
coupons for rite aid free prescription cards discount rite aid coupon deals