bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Business Continuity Management" ประจำไตรมาส 1 ปี 2556 ครั้งที่ 2

 

 

               เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ปตท. ได้จัดอบรม และได้รับเกียรติจาก อ.ชูชัย มงคลกิติกุล วิทยากรจากสถาบัน Business Continuity Management Institute (BCMI) มานำเสนอ และให้ความรู้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของ ปตท. ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสายงานก๊าซธรรมชาติ สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และสายงานความมั่นคงปลอดภัยฯ

 

  

 

             การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ และการนำระบบ BCMS ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมาตรฐาน BCM กลุ่ม ปตท. ไปปฏิบัติ และพัฒนาให้เกิดขึ้นในสายงาน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของกรอบในการทำงาน ขอบเขต และคำจำกัดความ ขั้นตอนมาตรฐานสากลที่ใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การระบุและพิจารณากลยุทธ์ในการกอบกู้ตลอดจนการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนในการรับมือ การกอบกู้ และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ของหน่วยงาน

 

  

 

             นอกจากการับฟังการบรรยายแล้ว วิทยากรยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สอบถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ และการประเมินความเสี่ยงอีกด้วย เพื่อบ่มเพาะความรู้และทักษะเบื้องต้นทางด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

 

  

 

affairs with married men click here why does husbands cheat
the abortion pill what to expect abortion pill new york cytotec abortion pills
abortion nyc longrangesystems.net facts about abortion
how many women cheat on their husbands married men that cheat what is infidelity
put in plastic panties stories adult go incest nifty sex stories