bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการรับบริการจากบริษัท BSA ในภาวะวิกฤต

 

       Business Service Alliance Co., Ltd. (BSA) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing ให้กับกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจในการบริหารแรงงานในสำนักงาน Office และศูนย์ปฏิบัติการของ ปตท.และบริษัทในเครือทั่วประเทศรวมถึงบริหารสถานีน้ำมัน ปตท.และธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.แบบครบวงจร พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านคุณภาพมากกว่า 6,000 คน

 

   

 

       ในภาวะวิกฤตหลายครั้งที่ผ่านมา ปตท. สามารถตอบสนอง และดำเนินกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความช่วยเหลือผ่านการให้บริการจากบริษัท Business Service Alliance หรือ BSA โดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนด้านบุคคลในกระบวนการระงับเหตุ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และการซ่อมแซมแก้ไขความบกพร่องของอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ หรือการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น

 

     ]

 

       ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริษัท BSA ในฐานะคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลัก (Key Service Provider) จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล (นทญ.) ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล (บกญ.) ทีมทรัพยากรบุคคลของบริษัท BSA และฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) เพื่อหารือแนวทางการขอรับบริการจากบริษัท BSA ในภาวะวิกฤต ตลอดจนการดูแลสวัสดิการแก่บุคลากรของบริษัท BSA ที่ให้การสนับสนุน และให้บริการต่อ ปตท.

 

   

        นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัย และสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนคู่ค้าคนสำคัญเพื่อการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของ ปตท. สืบไป

viagra voorschrift generic sample pacs of viagra how to make viagra work better
affairs with married men cheat on your wife why does husbands cheat
why do married men cheat why women cheat with married men website
put in plastic panties stories adult ohiovalleyrestoration.com incest nifty sex stories
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny link incest nifty sex stories
walgreens print coupon nin.je free pharmacy card