bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

การนำเสนอแผนงาน และแนวทางการตรวจประเมินภายในระบบ BCM ต่อสำนักตรวจสอบภายใน

 

 

      เพื่อให้ระบบมีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิผล การตรวจประเมิน และตรวจติดตามภายในจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักข้อหนึ่งในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานของกลุ่ม ปตท. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยคุณรัชนี ใจปัญญา หัวหน้าทีม BCM จึงได้นำเสนอแผนการพัฒนาระบบ BCM ประจำปี 2013 และแนวทางการตรวจประเมินภายในต่อสำนักตรวจสอบภายใน

 

     

 

      ในการประชุมได้รับเกียรติจากคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร (รกญ.) เป็นประธาน โดยมีคุณนิตยา ดิเรกสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน (สตญ.) เป็นรองประธานฯ การประชุม รวมถึงมีบุคลากรจากสำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน

   

 

      เป็นอีกประจักษ์พยานหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นคุณภาพ และประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อคงไว้ซึ่งพันธกิจด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศของ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติอย่างแท้จริง

 

 

buy cytotec for 24 week abortion website buy abortion pill online
affairs with married men click here why does husbands cheat
married men cheat woman affair website
online click here redirect
std online dating can u get chlamydia from oral chlamydia symptoms
can birth control terminate a pregnancy where can you get an abortion machine vacuum aspiration