bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

การติดตามและนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ BCM ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

 

      ตามที่ ปตท. มีนโยบายให้ทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงบริษัทในเครือภายใต้หน่วยธุรกิจนั้น ๆ มีการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานของกลุ่ม ปตท. นั้น หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหรือ International Trading Business Unit จึงได้เชิญให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) เข้าชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบ และการเชื่อมโยงกับของข่ายอื่น ๆ รวมถึงติดตาม และนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ BCM ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

   

 

      ในการประชุมได้รับเกียรติจากคุณสรากร กุลธรรม, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  (รธท.) เป็นประธาน โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสายงานเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน โดยได้หัวหน้าทีมสังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) คุณรัชนี ใจปัญญานำเสนอแนวทาง และความก้าวหน้าของการพัฒนา

   

 

      นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการคงไว้ซึ่งระดับการให้บริการแกผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างแท้จริง

 

     

pill for abortion online read here abortion pills online
women cheat find an affair
letter to husband who cheated click redirect
viagra voorschrift generic indian viagra how to make viagra work better
how to get viagra canada where to buy viagra safe read
wives who cheat website online
read women affairs how to cheat with a married woman
husbands that cheat why do women cheat open
why husband cheat on their wife read married men who cheat with men
herpes std pictures std free testing std pictures and symptoms
can birth control terminate a pregnancy abortion pill over the counter machine vacuum aspiration
my boyfriend thinks i cheated on him i cheated on my boyfriend how to get him back i think my boyfriend cheated
catch a cheat married men having affairs dating for married men