bcm-overview

ความหมายของ BCM

"องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบ

ของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจและให้แนวทาง ในการสร้างขีดความสามารถ

ให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน

ได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และกิจกรรมที่สร้างมูลค่า ที่มีประสิทธิผล"

 

  

 

  • มุมมองของ BCM มีอยู่ในแต่ละองค์กรมานานแล้วเพียงแต่อาจจะแผงอยู่ภายใต้ชื่ออื่น
     
  • BCM เพิ่มความยืดหยุ่น หรือเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการดูดซับ การตอบสนองและกู้คืนจากการหยุดชะงักซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรที่สูงขึ้น
     
  • BCM กำหนดกรอบความเข้าใจองค์กรในรูปแบบใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงความเข้าใจในจุดอ่อนที่ได้รับการส่งผ่านในกระบวนการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กร
     
  • BCM ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่บนพื้นฐานของการหยุดยั้ง หรือป้องกันการหยุดชะงักในแบบพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างการป้องกันที่ครอบคลุม ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเหตุการณ์ที่มียกระดับไปถึงระดับ BC นั้นมักมีลักษณะรุนแรง และพยากรณ์ได้ยาก