bcm-overview

แนวโน้มของ BCM

 

 

 

 

BCM จะไม่ได้เป็นการมุ่งเน้นรับมือเฉพาะอุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยเท่านั้น หากแต่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับองค์กรที่จะช่วยให้อยู่รอดได้ในสภาวะปัจจุบัน

   
 

 

ความรอบรู้ที่หลากหลายของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน BCM จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เช่น เข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงและการควบคุม เป็นต้น

   
 

 

BCM จะมิได้ถูกดูแลจากส่วนกลางเพียงเท่านั้น แต่ BCM จะถูกดูแลโดยหน่วยงานหรือฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ตามโรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เป็นต้น

 

     นอกเหนือจากแนวคิดเรื่อง BCM ในช่วงหลายปีที่ผ่าน มาแนวความคิดเกี่ยวกับความยืดหยุ่นขององค์กร (Enterprise Resilience) เริ่มเป็นที่ รู้จักกันมากขึ้น โดยความยืดหยุ่นขององค์กรไม่ได้เป็นการบ่งชีว่าองค์กรจะหยุดหรือป้องกันอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ Enterprise Resilience หมายถึง การที่องค์กรสามารถตอบสนองต่ออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการตอบสนอง หรือกอบกู้จาก เหตุหยุดชะงักต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การสูญเสียสถานที่ปฏิบัติงาน การสูญเสียอุปกรณ์ที่สำคัญในการปฏิบัติงาน หรือความต้องการผลิตภัณฑ์ ในตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างรวดเร็วอย่างเป็นสาระสำคัญต่อองค์กร