bcm-overview

นโยบาย และวัตถุประสงค์

 

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร มีหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ได้กำหนดแนวทางการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น มีการจัดทำแผนป้องกันและมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิผล ต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่มีความสำคัญขององค์กร

 

 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการผู้จัดการใหญ่จึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของกลุ่ม ปตท. ดังนี้

ข้อ 1. ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ต้องพัฒนาระบบ BCM ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่ม มีความเชื่อมโยงกัน โดยมีการวางแผน การนำไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิผล 
ข้อ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) มีหน้าที่กำกับ ดูแลการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวม 
ข้อ 3. ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทุกหน่วยธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีหน้าที่พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามขอบข่ายที่รับผิดชอบโดยมีการวางแผน การนำไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMCC) ทราบเป็นระยะๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ 
ข้อ 4. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ประสานความเชื่อมโยงกันของแต่ละขอบข่าย ในการจัดทำแผนป้องกัน/ระงับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งโครงสร้างศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต                 
ข้อ 5. ผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. มีหน้าที่รับผิดชอบ ผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามกระบวนการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างมีประสิทธิผล 
ข้อ 6. ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างทุกท่าน ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะทำให้กลุ่ม ปตท. บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 

 

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท.


 

ความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน

เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.

 

ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

เพื่อปกป้องการเสื่อมเสียชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.

 

ด้านการปฏิบัติงาน

เพื่อลดระยะเวลาที่ทำให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ต้องหยุดชะงักให้สั้นที่สุด เพื่อให้กลุ่ม ปตท. สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

 

ด้านการเงิน

เพื่อจำกัดความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติการณ์ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการและเงินทุนของกลุ่ม ปตท.