bcm-overview

นโยบาย และวัตถุประสงค์

 

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร มีหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ได้กำหนดแนวทางการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น มีการจัดทำแผนป้องกันและมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิผล ต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่มีความสำคัญขององค์กร

 

 
 

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ ปตท. หยุดชะงัก  เพื่อให้ ปตท. สามารถตอบสนองและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการกู้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และกิจกรรมที่สร้างมูลค่า ตลอดจนมีการดำเนินงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของ ปตท. ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ปตท. จัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับองค์กร และหน่วยธุรกิจ โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม การติดตามทบทวน การรักษาไว้ โดยทำการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอและดำเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม
ข้อ 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท. ในระดับองค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTTMC) เป็นระยะ ๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทุกหน่วยธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของสายงานสนับสนุน มีหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
ข้อ 3. ทุกหน่วยงานตามกระบวนการหลักของทุกหน่วยธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน มีหน้าที่จัดทำ นำไปปฏิบัติ และแก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานในกรณีเกิดภาวะวิกฤต โดยให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จัดเตรียมไว้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้อ 4. ฝ่ายระบบบริหารองค์กร มีหน้าที่บริหารจัดการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมของ ปตท. เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ รวมทั้งนำไปปฏิบัติในกรณีเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิผล              
ข้อ 5. ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจน ลูกจ้างทุกคน ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จะทำให้ ปตท. บรรลุตามวัตถุประสงค์
 

 

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท.


 

ความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน

เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.

 

ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

เพื่อปกป้องการเสื่อมเสียชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.

 

ด้านการปฏิบัติงาน

เพื่อลดระยะเวลาที่ทำให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ต้องหยุดชะงักให้สั้นที่สุด เพื่อให้กลุ่ม ปตท. สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

 

ด้านการเงิน

เพื่อจำกัดความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติการณ์ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการและเงินทุนของกลุ่ม ปตท.