bcm-overview

แนวทางการกำหนดขอบเขต BCM ของ ปตท.

ในการกำหนดขอบเขตของระบบ BCM สามารถพิจารณาได้หลายมุมมองตามความต้องการและรูปแบบในการจัดทำระบบ BCM ดังนี้

 

  
กระบวนการ (Process)
  
ผลิตภัณฑ์ (Product)หรือ บริการ (Service)
 
สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)


 

การพิจารณาขอบเขตของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ปฏิบัติงาน ความต้องการด้านความต่อเนื่องของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจน ICT Services ที่ใช้สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญที่จะถูกรวมอยู่ในขอบเขต ของระบบ BCM สามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรและกลุ่มปตท. เช่น

 

 • ข้อกำหนดในการทำสัญญากับคู่ค้า เช่น สัญญาคู่ค้ากับโรงกลั่น 
   
 • ข้อกำหนดขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงานคณะกรรมการปิโตรเลียม กรมสรรพสามิต เป็นต้น 
   
 • ความเสี่ยงสำคัญในแต่ละสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการให้บริการที่สำคัญของหน่วยธุรกิจในกลุ่ม ปตท.
   
 • ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในสัดส่วนที่สำคัญต่อกลุ่ม ปตท. 
   
 • ระดับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสาธารณะ หรือต่อประเทศหากเกิดการสูญเสียกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว
   
 • ระดับความสำคัญของการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร