bcm-overview

การเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และความจำเป็นของ BCM กับ ปตท.

 

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมาย (Aspiration) เป็นบริษัทพลังงานไทยชั้นนำของโลก หรือ Thai Premier Multinational Energy Company ติด ลำดับ 1 ใน 100 ของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดของโลกตามการจัดลำดับของนิตยสาร Fortune 500 ภายในปี 2563 และมีผลการดำเนิน งานติดระดับชั้นนำ (Top-Quartile Performance) โดยในระยะยาวกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายเป็นบริษัทที่มี Business Portfolio ที่หลากหลาย มีขนาดใหญ่ คือ BIG มีการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ Business Value Chain เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน คือ LONG พร้อมกับมีผลประกอบการที่ดี มีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง คือ STRONG

 

ความจำเป็นของ BCM สำหรับ ปตท.

Regulatory Compliance/Social Responsibility

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อเสนอะแนะและแนวทางการจัดทำแผน BCP ในระดับ องค์กรภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2553-2557

                         

    


Stakeholder Confidence

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมั่นใจใน ศักยภาพของการตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตการกู้คืนผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของกลุ่มปตท. ทั้งนี้ยังช่วยรักษาชื่อเสียงและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย


Complexity of PTT Group Value Chain

กลุ่ม ปตท. มีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เชื่อม โยงกันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มปตท.ในปัจจุบันในการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ


 


การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับค่านิยมของ ปตท.

 • BCM เกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรและประเทศ (Synergy และ Trust & Respect)

  การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ประกอบด้วยบุคลากรและหน่วยธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งในการที่จะทำให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดำเนินการได้ตามวัตถุประ สงค์ที่กำหนดไว้นั้น จำเป็นต้องได้รับความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่จะได้รับจากการ บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ร่วมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ปตท. ในภาพรวมเป็นหลัก
   
 • BCM ช่วยองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศแม้อยู่ในยามวิกฤติ( Performance Excellence)

  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบนั้น จะช่วยให้ ปตท. สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดเหตุภัยพิบัติ ซึ่งทำให้ ปตท. ยังคงดำเนินธุรกิจ ส่งมอบผลิตภัณฑ์/ บริการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • BCM ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อประเทศจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Responsibilities for society)

  ปตท. เป็นผู้ขาย/ ให้บริการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยพลังงานเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ/ และความเป็น อยู่ของคนไทยทั้งประเทศ เช่น การคมนาคม การผลิต การอุปโภคบริโภค ดังนั้นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของปตท. ได้แสดง ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท.