ความรู้เรื่องก๊าซ LPG เบื้องต้น
หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
ก๊าซ LPG มีบทบาทสำคัญทั้งต่อโรงงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือแม้แต่ครัวเรือนที่เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้บริโภค หลักสูตรนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานกลุ่มงานบริการ รวมทั้งพนักงานร้านค้าก๊าซ และพนักงานโรงบรรจุก๊าซ ให้มีความรู้เรื่องก๊าซ LPG เบื้องต้นและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อเกิดเหตุ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ให้กับผู้บริโภคได้
สื่อการเรียนรู้ PTT UltraForce Diesel B10
หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
เนื่องด้วยกระทรวงพลังงานประกาศใช้มาตรฐานดีเซล B10 เพื่อเป็นน้ำมันทางเลือก สื่อการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในคุณสมบัติ จุดเด่นของน้ำมัน PTT UltraForce Diesel B10 และสามารถตอบข้อซักถามที่อาจเกิดขึ้นจากผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง