bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

หน่วยธุรกิจน้ำมันจัดให้มีการซ้อมแผนรับมือวิกฤตอุทกภัยประจำปี 56

 

        เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และความตระหนักรู้ของบุคลากรในหน่วยธุรกิจน้ำมันในการเตรียมความพร้อม และรับมือต่อวิกฤตอุทกภัยซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 56 หน่วยธุรกิจน้ำมันจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขึ้นในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เป็นประธานในการซ้อม โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซ้อมผ่านระบบ Tele-Conference เชื่อมต่อกับศูนย์จัดการภาวะวิกฤตที่อาคาร ปตท. สนญ.

why men cheat on beautiful women women affair my boyfriend cheated on me with a guy
wives who cheat reasons why women cheat online
married men cheat cheat wife website
why husband cheat on their wife read married men who cheat with men
my boyfriend thinks i cheated on him i want to cheat on my boyfriend i think my boyfriend cheated