bcm-overview

ประวัติความเป็นมา

 

 

 พ.ศ. 2547

มีระบบสำรองข้อมูลกรณีฉุกเฉินโดยเก็บไว้ใน Storage ตามมาตรฐานสากล
มีการทดสอบระบบทุกปี

 พ.ศ. 2552

พัฒนา BCM(HO) ตามมาตรฐาน BS 25999

ทดสอบแผนโดยมีการย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองเมื่อ 28 มีนาคม 2552

 พ.ศ. 2553

ปรับปรุงทบทวนระบบ BCM ให้ update อยู่เสมอ
PTTMC กำหนดเป้าหมาย QSHE 2554 ให้ BCM(HO)ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.22301

ทดสอบแผนแบบ Table Top เมื่อ 15 กรกฎาคม 2553 มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมทดสอบจำนวนมาก

พ.ศ. 2554

ปตท. สนญ. ได้รับการรับรอง มอก. 22301 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย
ขยายขอบเขต BCM ให้ครอบคลุมตลอด PTT Value Chain
ก่อนปี พ.ศ. 2558
ริเริ่มโครงการ BCM Gap Analysis and Recommendation เพื่อกำหนดให้การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบ BCM ทั้งในธุรกิจก๊าซ และปิโตรเลียมขั้นปลายเป็นมาตรฐานเดียวกัน
หลังปี พ.ศ. 2558
พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ BCM ทั่วทั้ง PTT Group