bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. รับการตรวจประเมิน 1st Stage Audit มาตรฐาน ISO22301:2012 จาก สรอ.

 

ตามที่ ปตท. มีเป้าหมายในการขอการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO22301:2012 ในปี 2559 นั้น คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) ได้เข้ามาดำเนินการตรวจประเมินในขั้นต้น (1st Stage Audit) เพื่อประเมินความพร้อมและหาจุดที่ต้องปรับปรุงให้กับ ปตท. ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนการตรวจย่อย
  
วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ ดำเนินการตรวจประเมินในส่วนของการบริหารจัดการในภาพรวมระบบ BCM และ ระบบ BCM ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
  
วันที่ 1 และ 3 มีนาคม ดำเนินการตรวจประเมินระบบ BCM หน่วยธุรกิจน้ำมัน ณ สำนักงานพระโขนง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของคลังผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และลานจ่ายผลิตภัณฑ์ทางรถภายในบริเวณคลังน้ำมันพระโขนง
  
 
วันที่ 9 – 10 มีนาคม ดำเนินการตรวจประเมินระบบ BCM สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง และ ระบบ BCM หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติในภาพรวม ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)